1. การศึกษาแบบเปิดคืออะไร
- การเปิดกว้างการเข้าถึงเนื้อหาฟรีและได้รับอนุญาตของแหล่งทรัพยากรการศึกษาเพื่อจุดประสงค์ของการศึกษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การวิจัย รวมถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเศรษฐกิจ
- การศึกษาฟรี วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาอยู่ภายใต้การอนุญาตแบบเปิด รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการสอนทุกชนิดตั้งแต่คอร์สไปถึงรูปภาพหรืออินโฟกราฟิก รวมถึงตำราเรียนทั้งหมด
- บทความวิจัยที่เข้าถึงแบบเปิด วิทยาศาสตร์แบบเปิด (Open Science) และข้อมูลแบบเปิด (Open Data)
- การเข้าถึงการศึกษาฟรีสำหรับทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากจะเข้าถึงการศึกษา ทำให้เข้าถึงการศึกษาง่ายขึ้น
- เป็นการศึกษาที่ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า
- เป็นการศึกษาแบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าร่วมในห้องเรียน
- สร้างโอกาสสำหรับการเรียนรู้ส่วนตัว (personal learning)

2. ทำไมคิดว่าการศึกษาแบบเปิดสำคัญ
- ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาแบบดั้งเดิมในสถาบันเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้มากกว่าสำหรับการเรียนรู้สำหรับทุกคน เปิดประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อความร่วมมือข้ามภูมิภาค ทำให้เกิดความเชื่อมแน่นทางสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
- ลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและสถาบัน และลดภาระทางการเงินของภาครัฐบาลทางการศึกษา ดังนั้นการศึกษาแบบเปิดเป็นสื่อกลางสำหรับเอาชนะอุปสรรคของการศึกษา
- ทำให้เข้าถึงวัสดุวิจัย การเรียนรู้ และการสอน นอกเหนือจากในห้องเรียน  ทำให้วัสดุและตำราเรียนมีให้ใช้แบบเปิดทำให้ครูและนักเรียนหรือผู้เรียนรู้สามารถเข้าถึงวัสดุที่ไม่สามารถจ่ายเงินซื้อได้
- ทำให้คนที่ยากจะเข้าถึงการศึกษา (มีอุปสรรคทางร่างกาย การเงิน หรือภูมิศาสตร์) ได้รับการศึกษา
- ทำให้คนสอบไม่ผ่านหรือคนทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพียงมีอินเทอร์เน็ต
 
3. การศึกษาแบบเปิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
- การทำให้ตำราเรียนและวัสดุมีให้ใช้แบบเปิด ทำให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายน้อยลงมาก
- การศึกษาแบบเปิดสามารถหมายถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
- ทำให้แหล่งทรัพยากรสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนทั่วโลก (คนที่ต่างพื้นฐาน สัญชาติ พูดด้วยภาษาที่ต่างกัน)
- ต้องใช้เจ้าหน้าที่และเงินจำนวนมากเพื่อสร้างและดูแลช่องทางที่มีแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดให้ใช้ฟรี

4. บทบาทของการศึกษาแบบเปิดต่อการศึกษาในอนาคตคืออะไร
- เปลี่ยนแปลงการศึกษา เปิดกว้างการเข้าถึง ความร่วมมือกันมากขึ้น กระตุ้นสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดออกสู่สังคมทุกระดับและเปิดเผยข้อมูลทั้งสถิติ แผน กลยุทธ์ และนโยบายต่อสาธารณะด้วยวิธีที่โปร่งใส
- การแบ่งปันวัสดุการสอนระหว่างสถาบันจะช่วยให้สถาบันที่มีขนาดเล็กกว่า สถาบันที่มีแหล่งทรัพยากรน้อยกว่า และสถาบันใหม่มีการบรรยายที่สามารถเข้าถึงวัสดุที่แตกต่าง มุมมองที่แตกต่าง วิธีการสอนที่แตกต่าง
- การมีตำราเรียนและวัสดุการสอนให้ใช้ฟรีผ่านหลายช่องทาง ทำให้นักเรียนซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินซื้อได้มีวัสดุเหล่านี้ใช้สามารถทำให้เพิ่มอัตราการผ่านและเกรด
 
ที่มา: What is Open Education?. Retrieved January 19, 2018, from https://www.yearofopen.org/what-is-open-education/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป