หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็นห้องสมุดแห่งหนึ่งสังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) หรือห้องสมุดกลาง สวทช.มีความร่วมมือด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศกับทางหอสมุดป๋วยฯ ตั้งแต่ปี 2546

ประเภทและจำนวนทรัพยากรที่มีให้บริการ

หอสมุดป๋วยฯ มีทรัพยากรสารสนเทศ แยกตามประเภทให้บริการ เช่น หนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 278,647 เรื่อง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 34,275 เรื่อง มีวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 217 เรื่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถึง 106,542 เรื่อง วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 19,500 เรื่อง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20,995 เรื่อง 
                

บริการของหอสมุดป๋วยฯ มี ดังนี้

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ มี 5 หมวดหมู่ ประกอบด้วย

  1. หมวดธุรกิจและการจัดการ มีจำนวน 53 ฐานข้อมูล เช่น BUSINESS SOURCE COMPLETE, EBSCO HOST, EMERALD MANAGEMENT, IMF ELIBRARY,INTERSCIENCE WILEY และ  WORLD BANK ELIBRARY ฯลฯ
  2. หมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวน 52 ฐานข้อมูล เช่น  EDUCATION RESEARCH, PSYCBOOKS,THE FOUNDATION FOR, ANNUAL REVIEWS, CAMBRIDGE JOURNALS และ DIRECTORY OF OPEN ฯลฯ
  3. หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจำนวน 57 ฐานข้อมูล เช่น ACCESSMEDICINE, ACCESSPHARMACY,THIEME ELECTRONIC BOOK LIBRARY, BMJ JOURNALS, CLINICALKEY และ UPTODATE ฯลฯ
  4. หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน 26 ฐานข้อมูล เช่น ASCE, SPRINGER EBOOKS, SCIENCEDIRECT, IET INSPEC, SCIFINDER และ MATICHON E-LIBRARY ฯลฯ
  5. หมวดสหสาขาวิชา มีจำนวน 21 ฐานข้อมูล เช่น NETLIBRARY, ACADEMIC SEARCH COMPLETE, GALE ACADEMIC ONEFILE, PRESSREADER, H.W. WILSON และ SCOPUS ฯลฯ

บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพประกอบ

รูปภาพที่ 1 แสดงหน้าสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ


รูปภาพที่ 2 แสดงรายการที่สืบค้นในระบบ

 รูปภาพที่ 3 แสดง current location, call number, สถานะ และบาร์โค้ด

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ การยืมหนังสือต่อ (Renew) การจองหนังสือ (Request) โดยผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha (หากพนักงาน สวทช. ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด สามารถยืมได้ โดยนำแบบฟอร์มการยืมจากห้องสมุดกลาง สวทช. ไปยื่นตรงเคาน์เตอร์ยืมได้) ส่วนบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศมี 2 แบบ 1. สามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศตรงเคาน์เตอร์บริการ และ แบบ 2 สามารถคืนตรงตู้รับคืนอัตโนมัติ (BOOK RETURN) ตลอด 24 ชั่วโมง ดังภาพประกอบ

รูปภาพแสดง ตู้รับคืนอัตโนมัติ BOOK RETURN

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery) ระหว่างท่าพระจันทร์ กับ ศูนย์รังสิต (หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์, ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี) เป็นบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสาขาฯ ให้แก่นักศึกษา, อาจารย์ บุคคลากรของมหาวิทยาลัย สมาชิกสมทบของห้องสมุด รวมทั้งพนักงาน สวทช. ที่ต้องการใช้บริการ
- การเข้าใช้บริการที่นั่งอ่านหนังสือ พนักงาน สวทช. สามารถเข้าใช้ได้ โดยติดบัตรพนักงาน สวทช.ไปทุกครั้ง (จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ)

พื้นที่ในการให้บริการหอสมุดป๋วยฯ มีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ชั้นที่ 1: โซนอ่านหนังสือ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง นิทรรศการอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชั้นที่ 2: โซนบริการยืม-คืน หนังสือ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องมัลติมีเดีย วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ปัจจุบันและล่วงเวลา
ชั้นที่ 3: ห้องบริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุ ห้องกิจกรรม หนังสือภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้นและวรรณกรรม


รูปภาพแสดง โซนอ่านหนังสือและรูปภาพแสดง การสืบค้นข้อมูล   
         

สิทธิ์ในการยืมหนังสือ และอัตราค่าปรับของผู้ใช้บริการ ของหอสมุดป๋วยฯ มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 สิทธิ์ในการยืมหนังสือ สำหรับนักศึกษา
- นักศึกษาระดับปริญญาตรียืมได้ 20 เล่ม ยืมได้นาน 15 วัน/เล่ม
- นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ประกาศนียบัตรยืมได้ 40 เล่ม ยืมได้นาน 15 วันต่อเล่ม
- กรณีคืนหลังกำหนดส่ง มีค่าปรับล่าช้า 5 บาท/เล่ม/วัน (กรณีเป็นหนังสือสำรอง 10 บาท/เล่ม/วัน)
หมายเหตุ สำนักหอสมุดปรับรูปแบบการชำระค่าปรับหนังสือ ค่าบริการพิมพ์ สแกน ฯลฯ ด้วยบัตรสมาร์ทเฟิร์ส (บัตรนักศึกษา) แทนการใช้เงินสด
กรณีที่ 2 สิทธิ์ในการยืมหนังสือ สำหรับพนักงาน สวทช. ทางหอสมุด มีเงื่อนไขให้สิทธิ์ยืม จำนวน 20 เล่ม ต่อหน่วยงานสวทช. ส่วนการคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังกำหนดส่ง มีค่าปรับล่าช้า 5 บาท/เล่ม/วัน
หมายเหตุ ห้ามพนักงาน สวทช. คืนหลังกำหนดส่ง ด้วยเงื่อนไขของหอสมุด จะตัดสิทธิ์ในการยืมของท่านอื่นๆ ของหน่วยงาน สวทช.)

เวลาสำหรับการให้บริการของหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 08.30 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 09.00 - 17.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

         

สนใจเข้าเยื่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4444 ต่อ 1305
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ 

                                                        

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป