ตั้งแต่ปี 2012 Coursera ได้เริ่มให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOCS) มีผู้สนใจลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 28 ล้านคน และมีหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดให้บริการราว 2,000 รายการ

Coursera ได้แสดงรายชื่อ 10 หลักสูตรออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในปี 2017 ซึ่งรายชื่อนี้อาจแสดงให้เห็นถึงเทรนด์ในการศึกษาและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจ 10 หลักสูตรออนไลน์ที่ว่า ประกอบด้วย

Machine Learning หรือ การเรียนรู้ด้วยเครื่อง

Neural Networks and Deep Learning หรือ โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก

Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects หรือ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้: เครื่องมือทางจิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิชาที่ยากลำบากได้

Introduction to Mathematical Thinking หรือ การคิดเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies หรือ เทคโนโลยี Bitcoin และ Cryptocurrency หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลและสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัลอย่างบิทคอยน์ (Bitcoin)

Programming for Everybody (Getting Started with Python) หรือ การเขียนโปรแกรมสำหรับทุกคน โดยเริ่มด้วย Python

Algorithms, Part I หรือ อัลกอริทึม 

English for Career Development หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

Neural Networks for Machine Learning หรือ โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง

Financial Markets หรือ ตลาดการเงิน

จากรายชื่อ 10 หลักสูตรออนไลน์ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงทักษะทางเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและความนิยม แต่ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและทักษะการเก็บรักษาข้อมูล เช่น การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหา ในรายวิชา Introduction to Mathematical Thinking ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน

ที่มาข้อมูล Colman, D. (2018, January 2). The 10 Most Popular Courses on Coursera in 2017 (and 2,000 Courses You Can Take for Free in January, 2018). Retrieved January 4, 2018, from http://www.openculture.com/2018/01/the-10-most-popular-courses-on-coursera-in-2017.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป