งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสาร American College of Cardiology

ได้ทำการศึกษาใน 210,000 คน โดยประกอบด้วยผู้หญิงจาก the Nurses' Health Study และ Nurses' Health Study II และผู้ชายจาก the Health Professionals Follow-up Study ติดตามผลเป็นเวลา 32 ปี ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ การใช้ชีวิต และภาวะของสุขภาพของผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกรวบรวมผ่านแบบสอบถามที่บริหารจัดการด้วยตัวเองทุกๆ 2 ปี

พบความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามระหว่างการบริโภคถั่วทั้งหมดและ cardiovascular disease และ coronary heart disease ทั้งหมด นอกจากนี้เมื่อมองไปที่การบริโภคถั่วแต่ละชนิด การกิน walnuts หนึ่งครั้งหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ทำให้ความเสี่ยงของ cardiovascular disease ลดลง 19 เปอร์เซ็นต์ และของ coronary heart disease ลดลง 21 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าร่วมซึ่งกิน peanuts หรือ tree nuts สองครั้งหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ลดความเสี่ยงของ cardiovascular disease ลง 13 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และลดความเสี่ยงของ coronary heart disease ลง 15 และ 23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยบริโภคถั่ว

ผู้เข้าร่วมซึ่งบริโภคถั่ว 5 ครั้งหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ลดความเสี่ยงของ cardiovascular disease ลง 14 เปอร์เซ็นต์และ coronary heart disease ลง 20 เปอร์เซ็นต์ กว่าคนที่ไม่เคยหรือเกือบไม่เคยบริโภคถั่ว ได้ผลการศึกษาเหมือนกันเมื่อบริโภค tree nuts peanuts และ walnuts แต่ละชนิด คณะนักวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคถั่วทั้งหมดและความเสี่ยงของ stroke แต่การกิน peanuts และ walnuts มีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับความเสี่ยงของ stroke  Peanut butter และ tree nuts ไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของ stroke

ที่มา: American College of Cardiology (2017, November 13). Eating regular variety of nuts associated with lower risk of heart disease. ScienceDaily. Retrieved December 14, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171113195131.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป