Harvard University เปิดห้องเรียนออนไลน์จำนวน 8 รายวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั่วไปที่สนใจเข้าเรียนรายวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

วิชานี้เน้นสอนเรื่อง การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล และการพัฒนาเว็บ เป็นต้น หลังจากจบรายวิชานี้ผู้เรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษา C  Python และ Java เวลาที่ใช้ในการเรียนประมาณ 10-20 ชั่วโมง ซึ่งจะมีชุดปัญหาจำนวน 9 ชุด และโครงการที่ผู้เรียนจะต้องฝึก ทั้งหมดนี้ในรูปแบบออนไลน์

จินตนาการทางสถาปัตยกรรม

ศิลปะและวิทยาศาสตร์มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน แต่ในทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและวิทยาศาสตร์พบกันอย่างสวยงาม ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งด้านเทคนิคและด้านวัฒนธรรมของสถาปัตยกรรม และได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าอาคารสิ่งก่อสร้างที่เราอาศัยอยู่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ค่านิยม และความกังวลในทางปฏิบัติอย่างไร เวลาที่ใช้ในการเรียนประมาณ 3-5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลามากกว่า 10 สัปดาห์ โดยเป็นการเรียนด้วยตนเอง

Super-Earths and Life

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบ และทำไมดาวเคราะห์เหล่านี้จึงมีความน่าสนใจ การรวมแนวคิดเรื่องดาราศาสตร์และชีววิทยาเข้าด้วยกันอย่างในหลักสูตรนี้ (ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมาก่อน) คือบทนำที่ยอดเยี่ยมของยุคที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในชีวดาราศาสตร์ (Astrobiology) รายวิชานี้เป็นการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน ใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลามากกว่า 6 สัปดาห์

ความยุติธรรม

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความยุติธรรมจากนักคิดชื่อดัง เช่น Aristotle, John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill และ John Rawls การสอนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน แต่มีคำบรรยายภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส และภาษาสเปน การเรียนจะใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ผู้นำของการเรียนรู้

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้ค้นหาและระบุสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงค้นหาว่าสไตล์การเรียนรู้ดังกล่าวจะเข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการศึกษาอย่างไร จากนั้นการบรรยายจะเน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างไรต่อการเป็นผู้นำ โครงสร้างองค์กร และอนาคตของการเรียนรู้ การเรียนจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์

การใช้ Python เพื่อการวิจัย

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่าง ไพรอน (Python) และเรียนรู้วิธีใช้ความรู้ดังกล่าวกับโครงการวิจัย เช่น NumPy และ SciPy รายวิชานี้เป็นรายวิชาในระดับกลาง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไพรอนมาก่อน รายวิชานี้เป็นการเรียนด้วยตัวเองและใช้เวลาเรียนประมาณ 4-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์

รัฐบาลอเมริกัน

วิชานี้จะแนะนำผู้เรียนเกี่ยวฟังก์ชั่น ประวัติศาสตร์ สถาบัน และผลงานภายในของรัฐบาลอเมริกัน หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 16 สัปดาห์

การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อความขัดแย้งและภัยพิบัติ

เราอยู่ในโลกที่มีวิกฤตด้านมนุษยธรรม และการตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวยังคงขาดแคลน ในชั้นเรียนนี้ ผู้เรียนจะตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีจัดการกับภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมผ่านกรณีศึกษาของประเทศ ซาอีร์ (ซาอีร์)  ซีเรีย บอลข่าน และที่อื่น ๆ วิชานี้ยังครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ของการตอบสนองด้านมนุษยธรรม และกรอบการทำงานเรื่องการตอบสนองด้านมนุษยธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน หลักสูตรนี้ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง

วิกฤตการณ์โอปิออยด์ (Opioid) ในอเมริกา

โอปิออยด์ คือสารสังเคราะห์ประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ทำยาประเภทแก้ปวด มีอิทธิพลต่อสมอง ระบบประสาทส่วนปลายของร่าง กาย และระบบทางเดินอาหาร การใช้ยากลุ่มโอปิออยด์มีข้อพึงระวังสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การติดยา ซึ่งจะเกิดเมื่อมีการใช้ยาครั้งละมากๆ หรือใช้ยาเป็นเวลานานๆ ทั้งนี้ มีหลายรายการของสารโอปิออยด์ที่ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษ หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญในปัจจุบันคือการเพิ่มขึ้นของการติดยาโอปิออยด์ ในหลักสูตรนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะอธิบายสาเหตุของวิกฤติ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกัยการติดยาเสพติด ความเป็นจริงของการติดยา ทางเลือกในการรักษา และอื่น ๆ หลักสูตรนี้เป็นให้ผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังให้เครดิตสำหรับ SHRM Certified Professional (SHRM-CP) หลักสูตรนี้ต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์

ที่มา: Heddricks, S. (2017, November 22). 8 Harvard University Courses You Can Take Right Now, for Free [Web page]. Retrieved from http://bigthink.com/scotty-hendricks/8-harvard-university-courses-you-can-take-right-now-for-fre

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป