เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เพื่อค้นหา แหล่งทรัพยาการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource: OER)

 • Creative Commons Search ค้นหาสื่อการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น Google Images YouTube Flickr เป็นต้น
 • Digital Public Library of America ค้นหาและเข้าถึงสื่อดิจิทัลจากห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา
 • DOER บัญชีรายชื่อ (Directory) ของ OER
 • Google University Learning ค้นหาและเข้าถึง OER และ OCW หรือ Open Courseware ซึ่งใช้ Google Custom Search
 • HippoCampus โครงการของ Monterey Institute of Technology and Education (MITE) เน้นกลุ่มผู้ใช้ระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัย
 • Internet Archive ค้นหาและเข้าถึงหลักสูตร วิดีโอการบรรยาย และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในยูโรปและสหรัฐอเมริกา
 • Mason OER Metafinder ค้นหาและเข้าถึงตำราและสื่อการเรียนการสอนแบบเปิดจากคลัง OER (OER repository) มากกว่า 15 แหล่ง 
 • MERLOT OER พอร์ทัล (Portal)
 • OER Commons โครงการริเริ่มโดย Institute for the Study of Knowledge Management in Education (ISKME) สามารถค้นหาสื่อการเรียนการสอนใหม่ที่ถูกรวบรวมและเผยแพร่ หรือค้นหาด้วยเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงตามความต้องการ
 • OER Dynamic Search Engine wiki ของเว็บไซต์ OER พร้อมด้วยเสิร์ชเอนจิน 
 • Open Course Library
 • Open Course Ware Consortium ค้นหาและเข้าถึงบทเรียนมากกว่า 30,000 รายวิชา จากสถาบันกว่า 280 แห่งทั่วโลก
 • Open Culture เน้นค้นหาและเข้าถึสื่อการเรียนการสอน เช่น ตำรา กิจกรรมตามหลักสูตร แบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอน จากสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 80 แห่ง
 • OpenStax เน้นค้นหาและเข้าถึงตำราเรียน บทความ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่เปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • Temoa OER พอร์ทัล (Portal)
 • XPERT ค้นหาฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบเปิด เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ  ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป