บริษัท ศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จำกัด (Online Computer Library Center - OCLC) และ สมาคมห้องสมุดวิจัยและวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Libraries - ARCL) ได้จัดพิมพ์รายงาน เรื่อง ผลกระทบของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : การปรับปรุงการปฏิบัติงานและหัวข้อที่สำคัญเพื่อการวิจัย (Academic Library Impact: Improving Practice and Essential Areas to Research) ซึ่งเสนอแนวทางการพัฒนาบริการของห้องสมุดที่เน้นความสำเร็จของนักเรียนแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าห้องสมุด บทนำของรายงานดังกล่าวประกอบด้วยคำถามสำคัญที่บรรณารักษ์คุ้นเคย คือ ผู้บริหารห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาสามารถแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้อย่างไร OCLC และ ARCL ได้ระบุ 6 หัวข้อซึ่งอธิบายวิธีการตอบคำถามดังกล่าว หัวข้อเหล่านี้สอดคล้องกับบทบาทของผู้บริหารห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ดูแลเรื่องการตลาด  และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการเรียนของนักศึกษา

ผู้บริหารห้องสมุด

ผู้บริหารห้องสมุดควรเปรียบเทียบการประเมินผลงานของห้องสมุดกับภารกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในการประเมินและการสื่อสารผลงานของห้องสมุดต่อความสำเร็จของนักศึกษา ผู้บริหารห้องสมุดจำเป็นต้องร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

นักการตลาดห้องสมุด

การติดต่อสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด นักการตลาดห้องสมุดจำเป็นต้องสื่อสารผลงานของห้องสมุดโดยเริ่มต้นจากตัวเลขและคำศัพท์ที่ใช้ในชุมชนวิชาการ

จากการหารือกับผู้บริหารห้องสมุดและการทบทวนวรรณกรรม พบว่าบรรณารักษ์ใช้คำว่า "บริการ" มากกว่าคนอื่นๆ ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา บรรณารักษ์ใช้คำเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่น "การเรียนการสอน" "การบริการลูกค้า" และ "พื้นที่" โดย  OCLC และ ARCL แนะนำว่านักการตลาดห้องสมุดควรหารือกับผู้บริหารห้องสมุดและศึกษาดูว่าจะเชื่อมโยงกิจกรรมของห้องสมุดเข้ากับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

บรรณารักษ์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ข้อมูลคือสิ่งสำคัญสำหรับห้องสมุดเพื่อให้เหตุผลในการดำเนินงานของห้องสมุดแก่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้ให้เงินสนับสนุน บรรณารักษ์ควรรวมข้อมูลของห้องสมุดเข้าไปในคอลเลคชั่นของข้อมูลของมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาของ OCLC และ ARCL พบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมักเชื่อมโยงห้องสมุดเข้ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการ คอลเล็กชั่น และพื้นที่ของห้องสมุด ตรงข้ามกับการเชื่อมโยงห้องสมุดเข้ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่องการสนับสนุนการสอนเช่นทักษะการวิจัยและวิธีการแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นบรรณารักษ์ควรมีการบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนของบรรณารักษ์ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: Lynn Silipigni Connaway, L. S. (2017, November 21). The three types of library professionals who absolutely must read the new ACRL/OCLC Academic Library Impact report [Web page]. Retrieved from http://www.oclc.org/blog/main/the-3-types-of-library-professionals-who-absolutely-must-read-the-new-acrloclc-academic-library-impact-report/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป