จากเอกสารปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยอาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ได้กล่าวถึง การส่งเสริมการเติบโตทางผลิตภาพที่เข้มแข็ง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในการยกระดับภูมิภาคสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตที่ใช้ (อ้างอิง http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20160203-160850-836205.pdf หน้า126-127)

โดยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นสูงขึ้นความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของอาเซียนจะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงผลิตภาพของแรงงานและผลการดำเนินงานด้านผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม หากในขณะนี้อาเซียนกำลังเพิ่มการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมจะถูกกำหนดโดยประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิต รวมทั้งความก้าวหน้าขององค์ความรู้ นวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ทำให้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้ เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

  • 1. เห็นชอบต่อเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation
  • 2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation

ASEAN Declaration on Innovation เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การสร้างงาน และการส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ในการจัดทำเอกสารดังกล่าวข้างต้น พณ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการประสานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องต่อเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้เจรจาร่วมกับประเทศอาเซียนเอง

โดย AEC Council จะให้การรับรองเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (รวมถึง เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation ) ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (อ้างอิง http://www.naewna.com/politic/300370 หัวข้อที่8)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป