Cengage เปิดตัว OpenNow ระบบเพื่อช่วยให้การเข้าถึงและใช้งาน OER เป็นเรื่องง่าย

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 Cengage (บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเนื้อหา เทคโนโลยี และบริการทางการศึกษา ซึ่งดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก) เปิดตัว OpenNow ซึ่งเป็น digital content platform ที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้สถาบันอุดมศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource: OER) ได้โดยง่าย โดยการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 25 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนและต่อรายวิชา หลักสูตรที่ให้บริการ เช่น Introduction to Psychology, American Government and Introduction to Sociology และหลักสูตรที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ เช่น College Algebra, General Chemistry, Macroeconomics, Microeconomics, Introduction to Biology, U.S. History, College Success, Composition and Developmental English

OpenNow ให้บริการทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดด้วย platform ที่ยืดหยุ่น ซึ่งดึงดูดนักเรียนและปลุกความเชื่อมั่นด้วยการประเมินและการวิเคราะห์ เนื้อหาของทรัพยากรทางการศึกษาถูกเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถใช้เนื้อหาตามที่ต้องการหรือขอความช่วยเหลือจากทีมออกแบบสื่อการเรียนการสอนของ Cengage เพื่อพัฒนาแผนที่หลักสูตร (Course mapping) และพัฒนาหลักสูตรในแบบที่เป็นผู้สอนแต่ละราย (Course personalization) หรือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการ ทรัพยากรทางการศึกษาทั้งหมดที่ให้บริการใน OpenNow อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) ชนิดอ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) ซึ่งหมายความว่าครูผู้สอนและสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำทรัพยากรทางการศึกษาใน OpenNow มาใช้ซ้ำและดัดแปลงแก้ไขตามที่ต้องการ

platform ของ OpenNow และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ใน OpenNow ถูกออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไป ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการในสังคม (Universal design) และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยชาวอเมริกันผู้พิการ (American Disabilities Act) โดยผู้ใช้สามารถใช้งาน OpenNow ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต

ภายในเว็บไซต์ OpenNow ผู้ใช้สามารถไล่เรียงดู (Browse) ทรัพยากรทางการศึกษาที่ต้องการซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา หรือจะสืบค้นด้วยข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรฯ (ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN หรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรฯ) OpenNow ยังอำนวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาของผู้ใช้ด้วยการแบ่งกลุ่มประเภทของผู้ใช้ เช่น นักเรียน ครูผู้สอน นักการศึกษา บรรณารักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีเครื่องมือและช่องทางเพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในกลุ่มของผู้ใช้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้


ที่มา:
Industry Dive. (2017, October 10). Cengage launches OpenNow, designed to help institutions easily access and use OER, starting at $25 [Web log post]. Retrieved from http://www.educationdive.com/press-release/20171010-cengage-launches-opennow-designed-to-help-institutions-easily-access-and-u/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป