สรุปการบรรยายหัวข้อ มาลาเรียดื้อยา ความท้าทายของนักวิจัยไทย โดย ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

หน่วยประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการมาลาเรีย และห้องปฏิบัติการวัณโรค ผลงานห้องปฏิบัติการวัณโรค เช่น ดูสถานการณ์การดื้อยาการไวต่อยา ชุดตรวจวัณโรคดื้อยา ชุดตรวจวัณโรคในช้าง พัฒนาวัคซีนวัณโรค ผลงานห้องมาลาเรีย เช่น พัฒนายา ศึกษาเป้าหมายยา ศึกษายาที่มีอยู่กับเชื้ออื่นๆ เช่น trypanosome leishmania toxoplasma ศึกษา interaction ของยุงกับเชื้อและคน ผลงานเด่นของหน่วย ได้แก่ 1. โครงสร้างของ DHFR-TS ซึ่งเป็นเป้าหมายของยา 2. ออกแบบสาร P218 ให้เป็นยา โดยผ่านการทดสอบในคนแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบว่ารักษาโรคมาลาเรียได้ไหม งานอื่นของหน่วย ได้แก่ ศึกษา Pharmacokinetics และ Pharmacodynamics ความฝันในอนาคตของหน่วยคือ วิจัยพัฒนายาได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร สามารถผลิตสารตัวยาได้เอง

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/         

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป