สรุปการบรรยายหัวข้อ ถอดรหัสพันธุกรรมพืช โดย ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

งานที่ทำของหน่วยได้แก่ 1. sequence genome 2. วิเคราะห์ genome ในระดับประชากร 3. หาความสัมพันธ์ระหว่าง genotype และ phenotype งานวิจัยที่หน่วยทำ เช่น 1. genome sequencing และ genome assembly ของยางพาราและมันสำปะหลัง 2. sequence genome ของข้าว 3. วิเคราะห์ genome ของพืช เช่น ข้าวโพด พริก แตงกวา มะเขือเทศ 4. ค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความสูงของต้นปาล์ม 5. พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด 6. โครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดย 1. พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความหวานของอ้อย 2. seqence genome ของพันธุ์อ้อยที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย 3. พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับ sugar content

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/                 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป