สรุปการบรรยายหัวข้อ บริการเปลี่ยนเสียงพูดเป็นข้อความแบบทันเวลาจริง โดย ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล และดร.อนันต์ลดา โชติมงคล สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

กลุ่มผู้ใช้งาน คือ ผู้ที่พิการทางการได้ยิน ผ้สูงอายุ คนปกติ นำบริการนี้ไปประยุกต์ใช้กับคำบรรยายใต้ภาพ สำหรับบริการถอดความเสียงพูดเป็นภาษาไทยแบบใกล้เวลาจริงที่พัฒนาขึ้นมาจะใช้เทคโนโลยีระบบแบ่งพิมพ์ คือ มีศูนย์ถอดความอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลส่งข้อความเสียงมาที่ศูนย์ แบ่งเสียงส่งให้เจ้าหน้าที่ถอดความแต่ละคนพิมพ์ออกมา ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นมาทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่พิมพ์โดยใช้ realtime protocol ระบบแบ่งพิมพ์จะช่วยลดข้อจำกัดของภาษาถิ่น การพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/                 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป