สรุปการบรรยายหัวข้อ กราฟีน…วัสดุมหัศจรรย์แห่งอนาคต โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

กราฟีนเป็นวัสดุมหัศจรรย์เนื่องจากมีคุณสมบัติที่มหัศจรรย์มากคือ การนำไฟฟ้าได้ดีมากใน 2 มิติ พื้นที่ผิวที่มากกว่าคาร์บอนนาโน tube ถึง 2 เท่า ความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง 200 เท่า สามารถนำมาทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีความยืดหยุ่นสูงมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ มีค่านำความร้อนที่สูงสูงกว่าทองแดง มีความใสถึง 97.7 เปอร์เซ็นต์ มีความหวังว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำอิเล็กทรอนิกส์ในยุคต่อไป มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นกราฟีนที่มีขายในท้องตลาดแล้ว เช่น ไม้เทนนิส จักรยาน รองเท้า แบตเตอรี่ งานวิจัยของทางหน่วย ได้แก่ เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่สังเคราะห์กราฟีนได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนทำผลิตภัณฑ์หมึกนำไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์กราฟีนแรกที่ทำโดยคนไทยคือหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนที่ใส นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับกราฟีน เช่น sensor แบตเตอรี่ 3D printing งานที่ทำต่อไปคือ เอากราฟีนไปผสมในพลาสติกชีวภาพทำให้เหนียวขึ้นและเปราะน้อยลงและนำไฟฟ้าได้ด้วย

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/                 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป