สรุปการบรรยายหัวข้อ Innovation Inspired by Microbes โดย ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

ทางหน่วยเกี่ยวข้องกับ TBRC (Thailand bioresource center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึก INC2 มีจุลินทรีย์เก็บอยู่ 80,000 กว่าสายพันธุ์ และมีเครือข่ายทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์จุลินทรีย์ในอาเซียน เอเชีย และยุโรป และทำงานร่วมกับศูนย์จุลินทรีย์โลก งานวิจัยของหน่วยมีดังนี้ 1. ศึกษาหาสารที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ซึ่งสามารถขัดขวางการติดต่อระหว่างกันของจุลินทรีย์ก่อโรคในกุ้ง ทำให้จุลินทรีย์นั้นไม่สามารถก่อโรคได้ แล้วเอาสารนั้นผสมในอาหารให้กุ้งกินทำให้กุ้งไม่เกิดโรค 2. ศึกษากลไกของจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่ชอบทำลายแมลงแล้วมีลักษณะพิเศษ แล้วก็จะได้สารซึ่งไปทำ biocontrol ในอนาคต 3. เอาตัว pathway และยีนที่ได้รับการศึกษาว่าสามารถผลิตสารที่มีประโยชน์ที่เราต้องการใส่ในจุลินทรีย์บางตัวที่ควบคุมได้เพื่อให้ทำงานเป็นโรงงานเรียกว่า cell factory หรือโรงงานจิ๋ว สุดท้ายสิ่งที่หน่วยทำเน้นไปที่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีคลังของจุลินทรีย์ทั้งสายพันธุ์ธรรมชาติและสายพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ โลกที่น่าอยู่ก็คือมีอาหารที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารมีประโยชน์ก็ได้รับความสนใจ ทำอย่างไรให้จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นผ่านไปอีก 100 ปี จุลินทรีย์ก็ยังเป็นแหล่งนวัตกรรมที่ช่วยสร้างนวัตกรรมต่อไป

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป