ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับบริษัท Clarivate Analytics เจ้าของฐานข้อมูลสิทธิบัตร Derwent Innovation (DI) จัดสัมมนาเรื่อง Patent Analytics ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม CO-110  (Theater) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วิทยากรโดย Mr. Vashe Kanesarajah, Manager and Senior Consultant IP Analytics & Research จากบริษัท Clarivate Analytics โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 56 คน

   

  

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป