เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ได้จัดสัมมนาการบรรยายเรื่อง Empowering Research with Elsevier ณ ห้อง Auditorium 113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วิทยากรโดย คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ผู้ฝึกอบรมจากสำนักพิมพ์ Elsevier ประเทศไทย หัวข้อการบรรยายที่สำคัญ คือ Searching for Research Contents (ชุดข้อมูล Elsevier Research Platform : ScienceDirect, Scopus และ Mendeley) และ Journal Evaluation in Research Work (ชุด Journal Metrics : SJR , SNIP และ CiteScore) มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 26 คน

  

  

  

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป