ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต: Mobility in the time of flood” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหัเกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในยามที่ประเทศเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงนั้น
 

สำนักงานฯ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและมีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า โครงการของท่านผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการในรอบข้อเสนอโครงการ จำนวนทุนโครงการละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ท่านมีเวลาในการพัฒนาต้นแบบเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และต้องนำมาผลงานมาสาธิตการใช้งานจริงในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๒ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
 

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเงินสนับสนุน และรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ นายเจษฎา จงสุขวรากุล โทรศัพท์ ๐๘๙ ๑๐๙ ๕๖๖๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/groups/floodcontest/
 

รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป