วงการนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทำการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication) ในแนวคิดใช้เป็นหน่วยวัดเพื่อประเมินผลงานวิจัยทางเลือก (Alternatire Metrics) ที่เรียกเป็นคำย่อว่า (Altmetrics)

Altmetrics คือ หน่วยวัดชุดใหม่ ได้แก่ จำนวนการได้รับ การ Feedback จากผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ คือ Article views / No. of download / Tweet / Blog post / Likes / Shares / Discussed / New media / Saved / Cited

หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย แบบดั้งเดิม (Traditional Metrics) หรือ หน่วยวัด รุ่นที่ 1 ได้แก่ ค่า Impact Factor, Citations , H-index เปรียบเทียบได้กับ การมองเห็นในรูปภูเขาน้ำแข็ง ส่วน Altmetrics นั้นเปรียบได้กับภาพที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง มี Infographic แสดงภาพรวมของ Altmetrics ดังภาพนี้

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป