alt


 

พลังงานทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินชีวิตและทำสิ่งต่างๆได้ พลังงานทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปลาว่ายน้ำ นกบินในอากาศ

คนเราก็ต้องการพลังงานในร่ายกายเพื่อใช้ใรการเจริญเติบโต พูด เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย หรือแม้แต่การอ่านหนังสือ ใช้ความคิด

หายใจ ร่างกายก็ต้องใช้พลังงาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป