รายงานประจำปี สวทช. 2552ในปี 2549 สวทช. ได้ริเริ่มระบบการบริหารจัดการการวิจัยพัฒนาภายใต้นโยบายคลัสเตอร์ ที่เรียกว่า Strategic Planning Alliance (SPA) ซึ่งมุ่งทำวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย 7 คลัสเตอร์ ของประเทศเป็นหลัก  สำหรับปี 2551 แม้ สวทช. ยังคงแบ่งกลุ่มโปรแกรมเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ A, B, C, และ D แต่ได้เพิ่มคลัสเตอร์เป้าหมายในการดำเนินงานเป็น 8 คลัสเตอร์ และได้ปรับปรุงคุณสมบัติในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนขึ้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำนินงาน สวทช. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 สวทช. ได้เริ่มนำ Balanced scorecard (BSC) มาเป็นเครื่องมือในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (strategy-to-action) และสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้กำหนด 9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic objectives) ใน 5 มุมมอง และเพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในปี 2551  สวทช. ได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Indicators, KS) รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ สวทช. ให้ความสำคัญและนับเป็นเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ด้าน ได้แก่

  1. จำนวนผลงานที่สำคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน (KS1) โดยพิจารณาจากโครงการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทต่อปี จำนวนโครงการทั้งใหม่และต่อเนื่อง ที่เกิดจากการรับจ้างวิจัย, ที่ปรึกษา, สิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ที่ปรึกษา หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายรับอย่างเป็นทางการตามสัญญาตั้งแต่ 300,000 บาทต่อปีหรือต่อสัญญา
  2. การสั่งสมและบริหารจัดการความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดเป็น จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (KS2) และจำนวนคำขอยื่นจดสิทธิบัตร (KS3)


ในปีงบประมาณ 2552 สวทช. ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลงานสำคัญได้จำนวนทั้งสิ้น 310 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 119 ของเป้าหมายทั้งปี สำหรับในการสั่งสมและบริหารจัดการความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา สวทช. ได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการนานาชาติได้จำนวน 554 บทความ และยื่นขอจดสิทธิบัตรจำนวน 174 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 120 และ 87 ของเป้าหมายทั้งปี ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2552 สวทช. ดำเนินโครงการวิจัยฯ รวมทั้งสิ้น 1,733 โครงการ

  1. โครงการต่อเนื่อง 1,032 โครงการ
  2. โครงการใหม่ 434 โครงการ
  3. โครงการที่จบและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ 267 โครงการ

มูลค่ารวมของโครงการวิจัยทุกประเภททั้งสิ้น 4,475.78 ล้านบาท  

ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552  สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจำปีจาก กวทช. เป็นงบดำเนินการ 4,700 ล้านบาท และงบก่อสร้าง 971 ล้านบาท  และมีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน 3,950.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนรายจ่ายประจำปี 2552 ที่ได้รับอนุมัติ และค่าก่อสร้าง 354.58  ล้านบาท นอกจากนี้ สวทช. มีรายได้ทั้งหมด 820.6 ล้านบาท เป็นรายได้ตามพันธกิจหลัก

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น 2,573 คน แบ่งเป็นพนักงานในสายวิจัยและวิชาการ 1,761 คน หรือร้อยละ 68 ตำแหน่งปฏิบัติการ 654 คน หรือร้อยละ 26 และตำแหน่งจัดการ 158 คน หรือร้อยละ 6

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 22.94MB

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป