ในปีงบประมาณ 2550 การบริหารจัดการการวิจัยของ สวทช. ยังคงแบ่งกลุ่มโปรแกรมเป็น 4 กลุ่มใหญ่  และดำเนินงานตามแนว 7 คลัสเตอร์หลัก โดยสอดรับกับแผนงาน Fast Forward ที่มุ่งเน้นเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในประเทศ ทั้งที่สร้างสรรค์โดย สวทช. เอง และจากความร่วมมือกับพันธมิตร นอกจากนี้ในปี 2550 สวทช. ได้นำ Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นเครื่องมือบริหารในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy-to-Action) ซึ่งช่วยให้เกิดการความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กร การดำเนินงานส่วนใหญ่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วน หนึ่งเป็นเพราะเป็นปีแรกของการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรด้วยหลัก การ BSC
การตั้งเป้าหมายได้จากการอ้างอิงผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550 สวทช. ได้รับอนุมัติแผน รายจ่ายประจำปีจาก กวทช. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,497.57 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • งบดำเนินการ จำนวน 4,000 ล้านบาท
  • งบก่อสร้าง จำนวน 497.57 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายและรายได้ของ สวทช. ในปี 2550 สรุปได้ดังนี้ ค่าใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,971.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของแผนรายจ่ายประจำปี 2550 ที่ได้รับอนุมัติ โดยแบ่งเป็น

  • ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ จำนวน 3,824.88 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายงบค่าก่อสร้าง จำนวน 146.39 ล้านบาท

รายได้ของ สวทช. ในปีงบประมาณ 2550 รวมทั้งสิ้น 925.63 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • รายได้ตามพันธกิจหลัก (ไม่เน้นรายได้ด้านบริหารจัดการ) จำนวน 823.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 127 ของแผนรายได้ที่ตั้งไว้ (731 ล้านบาท)

 

ในปีงบประมาณ 2550 สวทช. ดำเนินโครงการวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,070 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการวิจัยทุกประเภท ทั้งสิ้น 2,810 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • โครงการต่อเนื่อง 319 โครงการ
  • โครงการใหม๋ 411 โครงการ
  • โครงการเสร็จสิ้น พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ 340 โครงการ

 

สำหรับการยื่นขอจดสิทธิบัตรในปีงบประมาณ 2550 นั้น พบว่า สวทช. มีผลงานที่สามารถยื่นขอ จดสิทธิบัตร 84 เรื่อง (เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 70 เรื่อง) และมีผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 18 เรื่อง จำนวนผลงานที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตร จำนวน 17 เรื่อง และผลงานที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร จำนวน 13 เรื่อง

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 1.68MB

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป