ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Annual Report 2006บริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเฉพาะทางใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขานาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ สวทช. สามารถตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ในปี 2549 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม จากการมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเฉพาะทางทั้ง 4 เป็น เน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองคลัสเตอร์แห่งชาติทั้ง 7 ได้แก่อาหารและการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ยานยนต์และการขนส่ง ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ ชุมชนชนทบและผู้ด้วยโอกาส

นอกจากการบริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่จะตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์แล้ว การบริการจัดการงานวิจัยในลักษณะนี้ยังเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานภายใน สวทช. ซึ่งประกอบด้วยทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี อีกทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรของ สวทช. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพันธมิตรในต่างประเทศอีกด้วย ส่งผลให้งานวิจัยตามโปรแกรมวิจัยหลักสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและยกระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชาวไทยได้อย่างเต็มที่

ผลการดำเนินงาน

  • จำนวนโครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม 1,333 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 459 โครงการ โครงการใหม่ 545 โครงการ มีโครงการที่จบและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ 329 โครงการ

 

  • เมื่อพิจารณาตามประเภทของงานวิจัย พบว่าแนวโน้มการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวทช. ค่อยๆ ลดลงเหลือเพียง 511 โครงการ ในขณะที่โครงการวิจัยที่ สวทช. ดำเนินเองค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 530 โครงการ ส่วนโครงการวิจัย และรับจ้างวิจัยก็เติมโตอย่างต่อเนื่อง

 

  • ขอยื่นจดสิทธิบัตร 56 สิทธิบัตร และได้รับ 14 สิทธิบัตร
     
  • ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร 11 อนุสิทธิบัตร และได้รับ 25 สิทธิบัตร

 

pdf คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 9.71 MB

     

    

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป