ตลอดปีงบประมาณ 2547 สำนักงาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทุ่มเททรัพยากรบุคคลภายใต้เครือข่าย สวทช. กว่า 1,600 คน ด้วยงบประมาณกว่า 2,600 ล้านบาท ขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 4 ด้านขององค์กร เกิดเป็นผลงาน 9 ด้าน หลักผ่านการดำเนินงานของศูนย์แห่งชาติทั้งสี่ ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติงานของเป็นรูปธรรมดังนี้

ด้านนโยบายภายในประเทศ ได้มีการผลักดันจัดทำและดำเนินการแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีหลักๆ 3 แผนคือ แผนกกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2547-2556) กรอบนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (2548-2552) และแผนยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (2547-2556) โดยบางแผนเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านนโยบายระหว่างประเทศ  ได้ร่วมผลักดันให้มีการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคตในระดับภูมิภาคเอเปคใน โครงการสำคัญเรื่องการวิเคราะห์พันธุกรรมของมนุษย์เพื่อสุขภาพ ภายหลังยุคล่วงรู้แผนที่พันธุกรรมมนุษย์

ด้านการสร้างเครือข่าย สวทช. ได้สร้างและถักทอเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยเครือข่ายภายในประเทศนั้น จะเป็นเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาควิชาการดำเนินการภายใต้โครงสร้าง 4 รูปแบบคือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เครือข่ายห้องปฏิบัติการภายใน สวทช และเครือข่ายห้องปฏิบัติการภายนอกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตลอดปีสามารถสร้างเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 80 ราย มีเอกชนเข้ามาใช้บริการกว่า 600 รายต่อปี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการอีกเกือบ 100 แห่ง

ด้านการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ได้ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและเปรียบเทียบกว่า 150,000 ตัวอย่างในปี 2547 ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 16 โครงการ (294 ล้านบาท) ร่วมทุนกับเอกชน 1 โครงการ (37 ล้านบาท) ช่วยเอกชนรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 49 โครงการ (231 ล้านบาท) เข้าไปช่วยเอกชนในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงการผลิตและผลิตภัณฑ์ (โครงการ ITAP) 194 โครงการ และช่วยเอกชนปรับปรุงการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดรวม 65 แห่ง

ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ได้ทดลองนำผลงานการวิจัยพัฒนา 5 ผลงานเข้าไปใช้จริงในชุมชน คือ การใช้ใส้เดือนกำจัดขยะชุมชนแล้วผลิตเป็นปุ๋ยหมักออกมา การพัฒนาเครื่องสาวไหมไฟฟ้าแบบ 2 หัว การพัฒนากระบวนการผลิตสุราพื้นบ้านชาวภูไท การใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำเข้าไปแก้ปัญหาแม่พันธุ์วัวติดลูกยาก และการพัฒนาพันธุ์ตันไหลสตรอเบอร์รี่คุณภาพดีด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สังคม ได้มีการผลักดันจนสามารถทำให้งานวิจัยได้รับสิทธิบัตรรวม 19 ผลงาน (อยู่ระหว่างการยื่นอีก 72 ผลงาน) อนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน (กำลังยื่นขออีก 1 ผลงาน) ไม่รวมการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผ่านหนังสือและวารสาร 89 เล่ม และการเผยแพร่ผ่านบทความ ตำรา และเอกสารวิชาการกว่า 300 ผลงาน

ด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการผ่าน 5 กิจกรรมหลักคือ ให้ทุนการศึกษารวม 1,100 ทุน การฝึกอบรม 626 ครั้ง (27,039 คน) กิจกรรมเยาวชน 6,049 คน การเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ 1,932 คน และกิจกรรมรณรงค์จิตสำนักวิทยาศาสตร์สาธารณะผ่านสื่อ 7 ประเภทอีก 1,420 ครั้ง (9,453)

นอกจากนี้ สวทช. ได้ดำเนินกิจกรรมเด่นรวม 7 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การประชุมสุดยอดด้านนาโนเทคโนโลยี 2004 งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 6 : Linux Empowerment หรืองานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เป็นต้น ไม่นับผลงานด้านการดูแลใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมผ่านการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

ด้านการได้รับการยอมรับ ตลอดปี 2547 ผลงานของนักวิจัยในเครือข่าย สวทช. ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งสิ้น 33 ผลงาน ซึ่งในนี้เป็นการยอมรับนับถือและยกย่องระดับสากล 9 ผลงาน

 

pdf คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 19.40 MB

 

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป