ปี 2545 นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ สวทช. กล่าวคือ การก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยระยะแรกได้แล้วเสร็จ และ สวทช. ได้ย้ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้าสู่ที่ทำการใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 ทำให้สามารถขยายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งจากภาคการผลิต ภาครัฐบาล ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น โดย สวทช. มุ่งให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นแกนในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ (clustering) ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานวิจัย ซึ่งจะเป็นการผนึกกำลังในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และที่สำคัญคือ ให้มีการถ่ายทอดเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นในสามสาขาอุตสาหกรรมหลักตามนโยบายของรัฐบาลคือ อาหารและเกษตร ยานยนต์และชิ้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ

ผลการดำเนินงานของ สวทช. ในช่วงปีงบประมาณ 2545 ที่ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักคือ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงงานด้านนโยบาย ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ในการบริหารงานของ สวทช. นั้นได้ให้ความสำคัญของผลงานสามด้านที่สำคัญ คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านองค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งการสร้างฐานเพื่อการพัฒนาในอนาคต

pdf คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 11.90 MB

 

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป