สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ สวทช. จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการจัดการทำแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2545-2549 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้รับทราบร่างพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.... ด้วย

ในปี 2543-2544 สวทช. ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำวิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานสถานภาพและทิศทางอนาคต และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและการพาณิชย์ การศึกษา วัฒนาธรรมส สุขอนามัยและสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อมูลดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

นอกจากนี้ สวทช. ยังได้เริ่มวางรากฐานด้านข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในปี 2542 โดยพบว่าประเทศไทยมีการใช้จ่ายทางด้านนี้รวมทั้งสิ้น 11,896 ล้านบาท และภาครัฐประมาณ 6,432 ล้านบาท ที่น่าสนใจคือ ภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาที่ใกล้กับภาครัฐมาก หากเทียบกับข้อมูลเมื่อปี 2540 แล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือในปี 2540 มีค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของทั้งประเทศอยู่ที่เพียงร้อยและ 0.1 ของ GDP และ เอกชนมีค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 10 ของทั้งประเทศ

 

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 10.80 MB

 

     

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป