รายงานผลการดำเนินงาน ของ สวทช. ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธันวาคม ๒๕๕๖

สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

annual-report-nstda2556

ซึ่งได้รับอนุมัติจาคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจาก กวทช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กรทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. กำหนดให้มีแผนงาน (โปรแกรม) ใน ๕ คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ทรัพยากรชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทั้งแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting Technology) และแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สำคัญในอนาคต (Platform Technology) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอื่นๆ อีก ๙ แผนงาน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์แห่งชาติ ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) ทำงานร่วมกับนักวิจัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๕๖ ผลงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์, ซอฟต์แวร์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ, ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก, เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันการแพ้ยาชนิดรุนแรง, กระบวนการผลิตเชื้อรา Beauveria bassiana BCC2660 ที่ได้มาตรฐานสู่ชุมชน และนาฬิกาเวลาตรง ทั้งนี้ มีสถานประกอบการและชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน ว และ ท ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๗๖ แห่ง นอกจากนี้ สวทช. ได้ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๓๒ คำขอ แบ่งเป็น คำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช และผังภูมิวงจรรวม จำนวน ๒๐๓, ๙๗, ๑๒, ๑๔ และ ๖ คำขอ ตามลำดับ

 

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ผ่าน “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST)” จำนวน ๓๘ ทุน ผ่าน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC)” จำนวน ๑๑ ทุน และผ่าน “โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST Tokyo Tech)” จำนวน ๗๒ ทุน ให้การฝึกอบรมบุคลากรในภาคการผลิตและบริการจำนวน ๑๖,๗๕๕ คน นอกจากนี้ ยังได้จัดค่ายวิทยาศาสต์สำหรับเด็กและเยาวชนจำนวน ๓,๖๐๒ คน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์

 

การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป ได้จัดทำรายการโทรทัศน์ ๔ รายการ เพื่อให้สังคมไทยมีความตื่นตัว และให้ความสนใจแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรายการเทคโนโลยีทำเงิน มีผู้ชมเฉลี่ย ๐.๗๔ ล้านคนต่อตอน รายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทยมีจำนวนผู้ชมเฉลี่ย ๐.๘๒ ล้านคนต่อตอน

 

การสนับสนุน SMEs ในการนำ ว และ ท มาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program: iTAP) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุน ๓๒๔ ราย เป็นรายใหม่ ๔๑๐ ราย

 

การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี มีการให้บริการเช่าพื้นที่แก่บริษัทเอกชน จำนวน ๑๒๕ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๑๙,๕๗๘.๖๑ ตารางเมตร และให้การรับรองโครงการวิจัยของภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ทางภาษี ๓๗๔ โครงการ มูลค่าโครงการที่ได้รับการรับรองรวม ๑,๔๑๖.๘๕ ล้านบาท นอกจากนี้ สวทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 

การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ จำนวน ๔๓,๐๓๐ รายการ และให้บริการสารสนเทศองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๙๕,๐๐๐ ครั้ง

 

การให้บริการพื้นที่เช่าและบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ราย

 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (๑) มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิตภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จำนวน ๗,๘๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๑.๗๐ เท่าของการลงทุน ปี ๒๕๕๔ (๒) มูลค่าผลกระทบต่อเศรฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เท่ากับ ๓.๙๔ เท่าของค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่า ๑๖,๔๐๐ ล้านบาท (๓) สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๓๒.๙ บทความต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (จำนวนบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๔๐๑ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑,๒๑๗ คน) (๔) สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๒๗.๓ คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา ๓๓๒ คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑,๒๑๗ คน) และ (๕) การบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง ว และ ท รวม ๑๓๘,๐๓๐ รายการ

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมแล้วทั้งสิ้น ๔,๗๔๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๓ ของแผนรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด ๑,๓๘๓.๘๑ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๒๙ ของแผนรายได้ประจำปี ๒๕๕๖ (๑,๑๖๐ ล้านบาท)

 

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่า ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ยกเว้น ผลการดำเนินงานด้านบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ สวทช. ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๔๐๑ ฉบับ) พบว่า สูงขึ้นกว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๓๘๔ ฉบับ) และพบว่าจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor มากกว่าสอง มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor มากกว่าสอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มีจำนวน ๒๐๐, ๒๐๑ และ ๒๑๙ ตามลำดับ) แสดงให้เห็นว่า สวทช. มุ่งเน้นการผลิตบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น


 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ PDF - 18.1 MB

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับร่าง PDF - 10.6 MB

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ส่วนที่ 2 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป