NSTDA Annual Report 2015 Coverสวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยสาระสำคัญ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

  • ผลการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕๔ โครงการ มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๖๔๒ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๑๒ คำขอ มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๘๗ เรื่อง โดยมีหน่วยงาน ชุมชน เอกชนที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒๓๕ ราย และมีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งสิ้น ๑,๖๑๒ โครงการ ในจำนวนนี้เป็นโครงการใหม่ ๔๔๔ โครงการ
  • ผลการดำเนินงานด้านพัฒนากำลังคน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวมทั้งสิ้น ๕๒๘ ทุน และสนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอกอีก ๒๐ ทุนเพื่อเข้าร่วมงานกับศูนย์แห่งชาติทั้ง ๔ ศูนย์ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ ๓ รายการ คือ พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย, Science Guide และทราบแล้ว...เปลี่ยนโลก
  • ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะทำงานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จำนวน ๑๔๐ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๔๑,๒๘๔.๗๖ ตารางเมตร และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากลแก่บุคคลภายนอกทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอุทยานฯ จำนวน ๔๑,๘๗๐ รายการ ให้บริการฐานข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๓๐ รายการนอกจากนี้ สวทช. ยังมีส่วนร่วมดำเนินการผลักดันนโยบายด้าน วทน. ระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางภาษี ๓๐๐% และบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๕,๐๕๙.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗ ของแผน (๕,๙๙๐ ล้านบาท) มีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ๑,๕๕๔.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๘๑ ของแผน (๑,๔๕๕ ล้านบาท) ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๗๑๕ คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๑,๘๕๘ คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๘๕๗ คน

 

alt Download ฉบับสมบูรณ์ [31.5 MB]

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป