(ร่าง) ยุทธศาสตร์โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554-2559 ... รายละเอียด

 

ผลงานเด่น

 

1.  ระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด (Recirculating Aquaculture System : RAS)

2.  ระบบผลิตหัวเชื้อไดอะตอม Chaetoceros sp. แบบต่อเนื่องสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง

3.  การผลิตจุลินทรีย์ทะเล (Schizochytrium) เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันให้ลูกกุ้งวัยอ่อน

4.  การตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทอร่าและตัวแดงดวงขาวในกุ้ง โดยเทคนิคแลมป์

5.  การทดสอบการใช้ PmRab7 ที่ผลิตในยีสต์ในการป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง

6.  การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์สารเมทาบอไลท์ ของไนโตรฟูแรน

7.  เทคโนโลยีเพื่อเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมโคนมตามระยะเวลากำหนด

8.  การผลิตตัวอ่อนโคนมด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายในเชิงพาณิชย์

9.  วัคซีนต่อต้านเห็บโค

10.  เทคโนโลยีโคลนนิ่งเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณนิธิกานต์  อินทร   
โทรศัพท์.  0 2564 6700 ต่อ  3438 โทรสาร.  0 2564 6704 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณศิราวัลย์ ชาติทรัพย์สิน
โทรศัพท์.  0 2564 6700 ต่อ  3435 โทรสาร.  0 2564 6704 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณนุชจรี พิสมัย
โทรศัพท์.  0 2564 6700 ต่อ  3429 โทรสาร.  0 2564 6704 อีเมล.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป