(9 พ.ค. 60) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ - ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิแคราะห์และวิศวกรรม ร่วมเสวนาในหัวข้อความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในยุคสมัย Thailand 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ตามการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์นาเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช

ที่ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ” และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ จึงจัดให้มีการประชุมเชิงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อระดมสมองและความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การจัดทำ “แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืน” เพื่อใช้ในการพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีที่ตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป