ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้ร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู ในการบริจาคหนังสือ เพื่อให้แก่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 7 อำเภอ

 

โดยกิจกรรมนี้ประสานงานและดำเนินการโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นการบูรณาการร่วมมือกับสมาชิกเครือข่าย ศปว. 29 แห่ง เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บุ๊กโปรโมชั่น และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ และได้รับความช่วยเหลือขนส่งหนังสือและสิ่งของทั้งหมดจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครรินทรา การไปรษณีย์ไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ช่วยประสานงานในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 จ.นครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์การดำเนินงานครั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่สถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนการสอนของครู สร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dss.go.th/index.php/th/10-pressrelease/550-35-2560.html

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป