ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

                   ลำดับที่          ชื่อ – นามสกุล

                      ๑       นางสาวอรพินท์      อานนท์ธนทรัพย์

                      ๒       นางสาวรุจิดา         ศรีแหลมทอง

                      ๓       นายวรพล              เจนจิตติกุล

                      ๔       นางสาวฐาปนีย์      ปุณณาวิรัชต์

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๔ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดูแผนที่จาก http://www.nstda.or.th/contact-nstda

ทั้งนี้หากไม่สามารถมารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ ขอให้ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ หรือโทรสาร ๐๒-๖๔๔-๘๑๓๔ หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือไม่ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามที่แจ้งข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนในครั้งนี้

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป