29 มีนาคม 2560 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ

 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานว่า สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และดำเนินงานตามนโยบายของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้

ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 585 เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจด 321 คำขอ และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 220 รายการ หน่วยงานรับมอบ 337 หน่วยงาน มูลค่าการลงทุนจากกิจกรรมของ สวทช. 11,408 ล้านบาท เกิดผล กระทบต่อเศรษฐกิจไทย 19,529 ล้านบาท และ สวทช. ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการทางภาษี 300% บัญชีนวัตกรรมไทย โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Thailand Tech Show) และโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up Voucher) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น  

สวทช. จัดการประชุมประจำปี ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้สนับสนุนและดำเนินงานโดยนักวิจัยของ สวทช. ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การผลิตและบริการ

กิจกรรมหลักภายในงาน NAC2017 ประกอบด้วยเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /การสัมมนาวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ / นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร 5 โซน

ได้แก่ โซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโครงการตามพระราชดำริ  โซนงานวิจัยโซนงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด และโซนบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย / การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. สำหรับภาคเอกชนกว่า 30 ห้องปฏิบัติการ และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่ สวทช. ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อสนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตลอดจนอาศัยการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป

ทั้งในเชิงกว้างและลึกผ่านในหลากหลายกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างเยาวชนคน   รุ่นใหม่ที่มีความตระหนัก รวมถึงการสร้างให้เกิดนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระจายความรู้ออกสู่สังคมไทยให้ทั่วถึงและเท่าเทียม สำหรับในปี 2559 สวทช.  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 รางวัล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 จำนวน 3 รางวัล และเกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (ฤดูปลูก 2558/2559) จำนวน 2 รางวัล

 จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 พร้อมเสด็จฯ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้อง     แกรนด์ฮอลล์ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการตามพระราชดำริ อาทิ ระบบ e-DLTV วิชาภาษาต่างประเทศที่จะนำเนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมัน จำนวน 2,500 ชั่วโมง มาจัดทำระบบการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎสนองพระราชดำริ ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ / โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น / โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นต้น และนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยของ สวทช. อาทิ โรงงานอัจฉริยะสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 / สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

เทคโนโลยีนาโนเซนเซอร์ / การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร / อุตสาหกรรมยางล้อในประเทศไทย / ความก้าวหน้าด้านน้ำมันไบโอดีเซล B10 / งานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ในยุคเกษตรสมัยใหม่ / ความสำเร็จโครงการข้าวลุ่มน้ำโขง / โครงการ EECi (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi) เมืองนวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแบบจำลองแบบระบบตรวจสภาพทางรถไฟ เป็นต้น

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคาร Innovation 2 ทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านกราฟีนและการนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์ ของบริษัท เฮเดล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย โดยศูนย์วิจัยนี้ทำให้นักวิจัยไทยได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นในอนาคต และจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

และเสด็จพระราชดำเนินไปยัง SCG Open Innovation Center หนึ่งในเครือ SCG ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคที่มุ่งมั่นในการทำนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและยึดมั่นถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมผ้าใบคอนกรีต / พอลิเอทิลีนพิเศษ / วัสดุเพื่อการทันตกรรม / การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และกระดาษคลุมดิน

งาน NAC2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-8000 หรือwww.nstda.or.th/nac2017

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป