8 มีนาคม 2560 - พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA2017) จัดโดย กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560" หรือ "SETA 2017" ปีที่ 2 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับงานนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม "Towards A Low-Carbon Society" ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ และเมืองอัจฉริยะและอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธ

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพลังงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. และคณะ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานวิจัยของเอ็มเทคด้านการพัฒนาวัสดุที่เป็นส่วนประกอบในแบตเตอร์รี่ลิเทียมไอออนที่มีการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว

นอกจากนั้น ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยต่างๆ ภายในบูทนิทรรศการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังนี้
- ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (ไบโอเทค)
- ENZease: เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว (ไบโอเทค)
- การผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ไบโอเทค)
- เครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เนคเทค)
- ระบบเฝ้าสังเกตพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย (เนคเทค)
- เทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตแก่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ (มว.)
- นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตไบโอมีเทนจากก๊าซชีวภาพโดยใช้สารกรองก๊าซจากของเสียภาคการเกษตร (วว.)
- โรงงานต้นแบบระบบผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องคุณภาพสูงภายใต้โครงการนวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์ (วว.)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป