ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติด้านความร่วมมือทางวิชาการและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Joint Symposium for International Industry-Academia Collaboration) โดยมี Prof. Dr. Toshio Maruyama รองประธานบริหารฝ่ายการศึกษาและกิจการระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ สวทช. ตลอดจนนักวิจัยและคณาจารย์ กว่า 60 คน

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวหรือโตเกียวเทค และ สวทช. มีความร่วมมือจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้สถาบันที่ชื่อว่า “Thailand Advanced Institute of Science and Technology” หรือ TAIST เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป จึงนำมาสู่การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวโดยการประชุมครั้งนี้ นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากโตเกียวเทคและหน่วยงานพันธมิตร ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ระหว่างโตเกียวเทค กับสถาบันวิจัยและบริษัทในประเทศไทย รวมทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักวิจัยจากทั้งสองประเทศในกลุ่มหัวข้อต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมเครื่องกล/หุ่นยนต์ (Mechanical Engineering/Robotics) กลุ่มที่ 2 สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment) กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) และกลุ่มที่ 4 วัสดุ (Materials) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป