28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานรองรับกระบวนการผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาวิธีการทำงานดิจิตัล ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตให้สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลักสูตร “การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” ดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการผลิตที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นพนักงานในกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้โรงงานสามารถออกแบบกระบวนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการสินค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกลไกทางการตลาด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่อุตสาหกรรมไทยจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาวิธีการทำงานให้กับพนักงานในโรงงาน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการผลิตที่หลากหลาย แต่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการและโรงงานที่สนใจพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลเพื่อสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป