28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานรองรับกระบวนการผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาวิธีการทำงานดิจิตัล ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตให้สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลักสูตร “การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” ดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการผลิตที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นพนักงานในกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้โรงงานสามารถออกแบบกระบวนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการสินค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกลไกทางการตลาด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่อุตสาหกรรมไทยจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาวิธีการทำงานให้กับพนักงานในโรงงาน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการผลิตที่หลากหลาย แต่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการและโรงงานที่สนใจพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลเพื่อสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป