2 กุมภาพันธ์ 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัย: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2528 เพื่อเชิดชูนักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่แสดงถึงการริเริ่มและเป็นผลงานที่สั่งสมมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นปี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ 
 
alt
สำหรับในปีนี้ มีบุคลากร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน ดังนี้

 

รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
1. ดร.อัญชลี มโนนุกุล และคณะ รางวัลระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิดโดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์”
2. ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพานิช และคณะ รางวัลระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง ““ซีรีน ไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส” เป้าหมายยาใหม่สำหรับโรคมาลาเรีย”
3. ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และคณะ รางวัลระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียแรนซ์เพื่อจัดการปัญหาโตช้าในกุ้งกุลาดำที่เกิดจากไวรัสแหลมสิงห์”
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่
1. ดร.ชุมพล งามผิว รางวัลระดับดีเด่น วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะทางจีโนมของการแสดงออกของยีนที่มีไลน์-1 โดยโปรตีนอาร์โกนอต”
2. ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ รางวัลระดับดีมาก วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกระบวนการเมตาโบลิซึมในการผลิตสารทุติยภูมิของต้นแพงพวยฝรั่ง แบบบูรณาการด้วยวิธีชีวสังเคราะห์ (synthetic biology) และเคมีสังเคราะห์ (synthetic chemistry)”
3. ดร.วัลย์รติ ลิ่มอภิชาย รางวัลระดับดีมาก วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของรีเซพเตอร์กลุ่มลิแกนด์เกทต์-ไอออนแชแนล ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของโปรตีน, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลิแกนด์และรีเซพเตอร์, และการสื่อสารกับรีเซพเตอร์โปรตีนชนิดอื่น”
4. ดร.คทาวุธ นามดี รางวัลระดับดี วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษากลศาสตร์และการไหลของโลหิตเพื่อการออกแบบพาหะนำส่งยาชนิดพุ่งเป้าสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแข็งตัว”
5. ดร.อรรณพ คล้ำชื่น รางวัลระดับดี วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการสังเคราะห์โลหะออกไซด์นาโนไวร์ที่มีสมบัติเฉพาะทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์นาโนที่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์และอนินทรีย์”
6. ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ รางวัลระดับดี วิทยานิพนธ์เรื่อง "การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กติดฉลากดีเอ็นเอสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพและชีวการแพทย์"
 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่
1. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ รางวัลระดับดีเด่น ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง "หมึกนำไฟฟ้ากราฟิน"
2. นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ รางวัลระดับดีมาก ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง ""Amp-Gold" ชุดตรวจแบคทีเรียเชื้อก่อโรคตับตายเฉียบพลันสาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งอีเอ็มเอส"
3. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ รางวัลระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ"
4. ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ และคณะ รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง "มะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็กที่ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง"
5. ดร.อัชฌา กอบวิทยา และคณะ รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง "เลนส์มิวอาย นวัตกรรมใหม่ของกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา"

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป