รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรป ประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เรื่อง "แผนการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน (Roadmap for EU - ASEAN S&T cooperation)"  ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้เนื้อหา ประกอบด้วย

 

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเป็นพันธมิตรของสหภาพยุโรป

 

2. สถานะความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

  • โครงการความร่วมมือที่กำลังดำเนินการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 7 (FP7) และกรอบโครงการ Horizon2020
  • กรอบการทำงานในปัจจุบันเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

 

3. ประเด็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญในอนาคต

  • สาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนมีความร่วมมือในปัจจุบัน
  • โอกาสในการสร้างความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การปรับปรุงเงื่อนไขของกรอบการทำงาน

 

4. โอกาสความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตระหว่างสหภาพยุโรป ประชาคมอาเซียน และ ประเทศไทย

  • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  • โครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
  • โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water management)
  • โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation)
  • โครงการอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020

 

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [6.84 MB]

 

 ติดต่อสอบถาม : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป