สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดอบรมหลักสูตร “Basic/Advanced Engineering for Automotive Course” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปีในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

alt

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาชั้นนำและ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๓ ท่าน เพื่อร่วมนำเสนอถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม

 

alt  alt

และได้รับเกียรติจากนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ผู้เชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ท่าน ดำเนินการแปลและสรุปประเด็นเป็นภาษาไทยตลอดการอบรม เพื่อให้การจัดอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดอบรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งจากภาคการศึกษา ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน ๑๐๑ ท่าน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป