เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลเมืองขอนแก่น จัดงานสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ” และแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมุ่งหวังตั้งใจที่จะรวบรวมภาพเก่าและทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์

 

  

ในการแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU OER) มีผู้แถลงข่าวประกอบด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

  

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า “สำนักหอสมุด มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหอจดหมายเหตุ ทรัพยากรและกิจกรรมของสำนักหอสมุดสู่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัยและประชาชนทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิทัลให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว สำนักหอสมุดได้ดำเนินงานตามโครงการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ผู้สนใจ และสื่อมวลชนได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จึงจัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) ให้เป็นที่รู้จักและเป็นช่องทางในการเข้าร่วมโครงการและพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดให้พัฒนาและเป็นคลังทรัพยากรของชาติที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่ผิดลิขสิทธิ์ต่อไป”

ผศ.ดร.เด่นพงศ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า  “ความก้าวไกลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องก้าวหน้าตามไปด้วย ขณะนี้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะถือเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นแหล่งเรียนรู้ไร้พรมแดนที่มีประโยชน์มหาศาลหากมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม” “ปัจจุบันกระแสการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวสู่ยุคระบบเปิด ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี และยังรองรับการเข้าถึงของผู้เรียนได้พร้อม ๆ กันจำนวนมาก ผ่านการสื่อสารระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในวงการการศึกษาไทยว่า ทำอย่างไรให้ทุกคนตระหนักถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ผลงานที่สร้างสรรค์ไม่มีผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” นี้ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีหน่วยงานอื่นๆ ในภาคอีสานได้เข้าร่วมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป”ผศ.ดร.เด่นพงศ์ กล่าวในที่สุด

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ กล่าวว่า “โครงการฯ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการว่าจะนำทรัพย์สมบัติที่เป็นสื่อการเรียนรูปแบบต่างๆ มารวมกันทั้งประเทศอย่างไร เพื่อให้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมีการแบ่งกันใช้อย่างถูกกฎหมาย มีกลไกปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองได้อย่างไร และใช้อย่างไรจึงจะไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น จึงให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ บนฐานความถูกเหมาะสมตามกระบวนการกฎหมายลิขสิทธิ์ และในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมสรรค์สร้างสิ่งดีในครั้งนี้ และขอเชิญทุกท่านร่วมใช้งานได้ฟรีที่ oer.kku.ac.th”

นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า  “เทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นเทศบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นโอกาสเดียวกับที่สำนักหอสมุด ได้ประสานความร่วมมือกับท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในการเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล ที่มีกว่า 500 คน ให้เข้าใช้คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด KKU OER ในการเรียนการสอน เทศบาลนครขอนแก่นถือเป็นโอกาส และเกิดประโยชนอย่างยิ่งในการเรียนการสอน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี อันสนับสนุนการเป็นเทศบาลดิจิทัลของนครขอนแก่นอย่างแท้จริง” 

 

ภายในงานยังได้มีพิธีมอบโล่ให้กับผู้ร่วมโครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) และการบรรยายพิเศษ เสวนาและนิทรรศการต่างๆ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาตลอดชีวิตก้าวสำคัญในศควรรษที่ 21" โดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการฝ่ายวิชาการเเละสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยายพิเศษ เรื่อง  "น่ารู้ลิขสิทธิ์กับคลังทรัพยากรการศึกาาแบบเปิด" โดย นายขจิต สุขุม ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์

เสวนา "คลังทรัพยากรการศึกษาเเบบเปิดเเละระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ก้าวใหม่การศึกษายุคดิจิทัล"

      

นิทรรศการที่น่าสนใจเช่น พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ โดยสุดยอดศิลปินแห่งสยามรวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมือง รางวัลแห่งความภาคภูมิใจชมรมผู้สูงอายุ มข. 

      

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ http://oer.kku.ac.th หรือ http://oer.learn.in.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป