10 พฤศจิกายน 2559 – ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่5 (NanoThailand 2016) ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
alt
 
รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มียุทธศาสตร์ประเทศไทยในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยวางวางวิสัยทัศน์ว่า นวัตกรรมในประเทศไทยจะเป็นเครื่องมือผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลาง โดยอาศัยนวัตกรรมซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนเป็นเครื่องมือ เช่นเดียวกับ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ว่านาโนเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และมีส่วนสำคัญกับการดำรงชีวิตเรามากขึ้น ทั้งปัจจุบันและในอาคตอันใกล้ ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนาโนเทคโนโลยี 2016 ที่จะจัดในวันที่ 27-29 พฤศจิกายนนี้ ที่ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ซึ่งเชื่อว่าวงการวิชาการและนักวิจัย จะได้ประโยชน์จากการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้ และเป็นประโยชน์ให้วงการวิทยาศาสตร์นำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

alt  alt
ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้ สวทช. มีภารกิจหลักในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการจัดประชุมนาโนไทยแลนด์นี้ ถือกลไกหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดย ศูนย์นาโนเทค ทำงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งสมาคมนาโนเทคโนโลยีฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยและพัฒนา รวมถึงกลไกในการรับรองสินค้านาโนเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานเพื่อช่วยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกให้ทัดเทียมอารยประเทศด้วย
 alt  alt
ศ.ดร.จำรัส   ลิ้มตระกูล  นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนาโนเทคโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ดำเนินการจัดประชุมวิชาการนาโนไทยแลนด์มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นความสำคัญว่า นาโนเทคโนโลยีถือเป็น “เทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่” ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับวันจะมีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมโลกมากขึ้น ทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม การจัดงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษางานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ สมาคมฯ ศูนย์นาโนเทค-สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยในสาขาต่างๆ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจระบบแสดงมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีการแสดงสินค้าและบริการด้านนาโนเทคโนโลยีนิทรรศการความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ คาดหวังว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้  จะช่วยให้ศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย เติบโตก้าวหน้าและนำมาประยุกต์ใช้ตลอดจนสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
alt  alt
ศ.ดร. ประสาท สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก สมาคมนาโนเทคโนโลยีฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ หรือ นาโนไทยแลนด์ 2016 “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากการประชุมทางด้านวิชาการของนักวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีจากหลายประเทศแล้ว จะมีการแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป
alt  alt
สำหรับตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้นำมาจัดแสดงนวัตกรรมไข่ออกแบบได้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ เป็นผลงานของ บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด  ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ในการพัฒนาระบบนำส่งยา/สารอาหารโดยใช้นาโนเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการนำส่งสารอาหารให้กับไก่เพื่อพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ นวัตกรรมไข่ออกแบบได้ ถือเป็นการสร้างระบบพัฒนาคุณภาพไข่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจการผลิตไข่ไก่เชิงคุณภาพมากขึ้นและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดรสชาติอาหารเพื่อวัดความสดใหม่ของอาหาร จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง อีกทั้งยังมีผลงานจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการ
จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมงานประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ https://indico.cern.ch/event/508352/ หรือ โทรศัพท์ 0 2117 6598 (กมลฤดี) โทรสาร 0 2564 6985

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป