คณะข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 36 คน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ณ ห้องบุษกร ศอ. คณะดูงานให้ความสนใจกับการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สวทช. เป็นอย่างยิ่ง โดย น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ บรรยายพร้อมให้การต้อนรับ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป