วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00น. KM Team สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ต้อนรับและบรรยาย ณ ห้องประชุม 127 อาคาร BIOTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป