วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. KM Team ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้ สวทช. โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ต้อนรับและบรรยาย ณ ห้องประชุม 110 อาคารส่วนงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ KM Team ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินการการจัดการความรู้แล้ว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป