สวทช.ร่วมมือกระทรวงศึกษาพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านออนไลน์ คัดกรองข้อมูลไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ วางกรอบการทำงาน 2 ปี ตั้งเป้าปีแรกได้ “คลังการศึกษาแบบเปิด” ให้ครูนักเรียนสืบค้นไปใช้งาน ส่วนปีถัดไปตั้งเป้าเปิดระบบการเรียนที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมกันจำนวนมาก 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงการเปิดระบบ “โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

“สวทช.ได้จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ซึ่ง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.พิจารณาเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา สวทช.จึงได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาหารือร่วมกันและเกิดเป็นความร่วมมือนี้ขึ้น” ดร.ทวีศักดิ์กล่าว

 

ทั้งนี้ สวทช.และ สพฐ.ได้พิจารณาเริ่มโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ โดยวางกรอบการทำงาน 2 ปี สำหรับปีแรก ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่า ตั้งเป้าทำให้ได้ระบบที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” ซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ ให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สามารถสืบค้นสื่อการเรียนและทรัพยากรการศึกษา ทั้งในรูปแบบภาพถ่าย แอนิเมชัน สไลด์การสอนที่เผยแพร่ด้วย “สัญญาอนุญาตแบบเปิด” ซึ่งอนุญาตให้นำไปใช้ซ้ำได้แต่ไม่นำไปใช้ในการค้า และเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้การใช้งานแบบไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ www.learn.in.th และปัจจุบันมีสื่อการเรียนแล้วกว่า 1,000 สื่อ โดยตั้งเป้ามีให้ถึง 100,000 สื่อ

 

ส่วนปีถัดไป ผอ.สวทช.ระบุว่า จะเปิด ระบบการเรียนรู้แบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้พร้อมกันจำนวนมาก โดยระดมหน่วยงานและครูผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสร้างสื่อ ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานจาก 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สวทช., สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โครงการเทคโนดลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

 

พร้อมกันนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ยังได้ยกตัวอย่างโครงการศึกษาออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างโครงการระบบการศึกษาทางไกล eDLTV (electronic Distance Learning Television) ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา 5 ปี โดย สวทช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริฯ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยได้นำเนื้อหาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใส่ไว้ในระบบเพื่อเด็กในชนบทที่ห่างไกลและมีผู้ใช้งานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://edltv.thai.net และมีการใช้งานแบบออฟไลน์โดยสถาบันราชภัฏ 35 ซึ่งสำเนาระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรียนประถมขนาดเล็กกว่า 15,000 โรงเรียน

 

แหล่งที่มา : สวทช.ร่วมทำระบบเรียนออนไลน์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์. ASTVผู้จัดการออนไลน์ (22 มกราคม 2558): เว็บไซต์ http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008488.

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป