ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี (สนร. เยอรมนี) สถานเอก อัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2559 ณ บ้านพักเยาวชน เมือง Würzburg ที่ผ่านมา

ในการนี้ สนร. เยอรมนี ได้เชิญนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่กำลังศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อแนะนำเทคนิคการ เรียน การใช้ชีวิต พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม Workshop ให้แก่นัก เรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และเตรียมมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนทุนรัฐบาลในสังกัดของ สวทช. ได้แก่ น.ส. ขนิษฐา รัตน์ประโคน และ น.ส. กนกอร แซ่อึ่ง ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมสัมมนาในฐานะวิทยากร และได้นำเสนอแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นอย่างยิ่ง  

สนร. เยอรมนี จึงได้มีหนังสือขอบคุณไปยังนักเรียนทุนทั้งสองรายดังกล่าวแล้ว และขอแสดง ความชื่นชมนักเรียนทุนในสังกัดของ สวทช. มา ณ โอกาสนี้ด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป