กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference:NAC2016) ภายใต้แนวคิด    “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงาน สวทช. ได้สร้างผลงานและส่งมอบให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวทนน้ำท่วม ทนเค็ม และทนแล้ง การพัฒนาชุดตรวจโรคในสัตว์และพืชต่างๆ ทางการแพทย์ สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ อาทิ กะโหลกเทียม ข้อเข่าเทียม ลูกตาเทียม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเอกชนที่มีความต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของตน”

 

“ในทุกปี สวทช. จะจัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้น และปีนี้ สวทช. ครบรอบ 25 ปี จึงมีแนวคิดการจัดงาน “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี โดยจะนำเสนอผลงานการทำวิจัยจากห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติต่างๆ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทุกปีจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สวทช. มีบทบาทอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ สวทช. ดำเนินงานมาโดยตลอด”

 

 

alt  alt

กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย
1. การประชุมและสัมมนา มากกว่า 50 หัวข้อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาหารและการเกษตร / การผลิตและบริการ / พลังงานสิ่งแวดล้อม / สุขภาพการแพทย์ / ชุมชนสังคม / แนวโน้มอนาคต / ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคน ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับฟังข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกส่วนอย่างไร

2. การแสดงผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมผลงานจากนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทค และนาโนเทค) ภายใต้ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ  โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี · โซนนิทรรศการ 25 ปี สวทช. โซน Mega Trend โซนผลงานวิจัยและพัฒนา และโซน Food Innovation Network
สำหรับตัวอย่างผลงานที่จะนำมาแสดง อาทิ INSpectDx เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา พัฒนาโดยนาโนเทค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / ไคโตซาน ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือก เพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปาก พัฒนาโดยนาโนเทค / งานวิจัยไบโอเซ็นเซอร์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย จากการพัฒนาร่วมกันของไบโอเทคและเนคเทค / สารปรับเนื้อสัมผัส สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารจากนักวิจัยเอ็มเทค / ระบบการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเนคเทคร่วมกับกรมควบคุมโรค / การสาธิตระบบ Smart City ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Smart City Showcase by NSTDA) / โครงการพัฒนาชุดโมเดลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง (พื้นที่รอบสถานีรถไฟธรรมศาสตร์ รังสิต) และผลงานภาคเอกชน จากบริษัท จีซอฟต์ บีส จำกัด ในการพัฒนา Application สำหรับองค์กร

3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำงานวิจัยมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อการต่อยอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ สวทช. จึงเปิดบ้านต้อนรับและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและความสามารถของห้องปฏิบัติงานวิจัยของ 4 ศูนย์วิจัย และการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จของหาทางช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

4. การรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนจบทางด้านสายวิทย์ฯ หรือผู้ที่ต้องการหาโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถมาร่วมในงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกัน โดยในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 100 รายเปิดบูธรับสมัครงานมากกว่า 2,000 อัตรา นอกจากนี้ยังมีบูธทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้วย

alt  alt

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2016/ หรือโทรศัพท์ 0-2564-8000
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป