สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sti.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2160 5432 – 37 ต่อ 701 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ 

นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล) 

ตามที่อยู่ข้างต้น ในวันและเวลาทำการ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

(วงเล็บมุมซอง “ส่งใบสมัครผู้อำนวยการสถาบันฯ”)

 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป