สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโน (YSTP: Young Scientist and Technologist Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี (GPAX 3.00 ขึ้นไป) และมุ่งมั่นจะเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้เข้ามาปฏิบัติงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ในบรรยากาศห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยของ สวทช. โดยอาจารย์และนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากนักวิจัยของ สวทช. ก่อน จึงจะส่งใบสมัครขอรับทุนได้

alt

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/ystp และนักวิจัยของ สวทช. เท่านั้นที่จะเป็นผู้ส่งไฟล์ใบสมัครของนักศึกษาพร้อมทั้งไฟล์เอกสารประกอบใบสมัครไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม ของทุกปี สอบถามเพิ่มเติมที่อีเมลข้างต้น หรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1439
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป