สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ AESIC ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Consulting Project for SMEs in Thailand 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 11 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

โดยขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมงานสัมมนา และขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการเติบโตสีเขียว (green growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ให้แก่ SMEs ในประเทศไทย

SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 ราย จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกาหลีและไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจะเข้าเยี่ยมโรงงานหรือสถานประกอบการจำนวน 4 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้ เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร รวมไปถึงลดของเสียที่เกิดในกระบวนการต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ SMEs ไทยเกิดนวัตกรรมสีเขียวในการดำเนินงานและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (ลดต้นทุน มีรายได้มากขึ้น) ด้านสังคม (สร้างงาน สร้างอาชีพ) และด้านสิ่งแวดล้อม (ลดมลพิษและมลภาวะ)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกใบสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ) ส่งมาได้ที่ โทรสาร 0 2564 7082 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือภายในงานสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ดร. ทรงพล มั่นคงสุจริต โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1382

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป