การประชุมวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2016 (SICMPH2016)

ประเด็นหลักของ SICMPH 2016 ครั้งที่ 1 คือ “Innovation in Health” เน้นความสำคัญด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และระบบสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ด้านสุขภาพในสาขาต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาคมอาเซียนโดยรวม

กิจกรรมของ SICMPH 2016 ครั้งที่ 1 ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินงานประกอบด้วย

  • การประชุมสัมมนา (Symposia) เชิงวิชาการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าฟังบรรยายและสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์หรือแบบบรรยาย (Poster/oral presentation) และมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นในระดับต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรของคณะ กลุ่มนักศึกษาของคณะ และกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกคณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ


หัวข้องานประชุม

  • Future Medicine (การแพทย์แห่งอนาคต)
  • Precision Medicine (การแพทย์แม่นยำ)
  • Telemedicine (การแพทย์ทางไกล)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
http://www.sirirajconference.com/th_content_detail.php?id=90
(อัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามรายละเอียดในเว็บไซต์)

สำหรับ กลุ่มหัวข้อ Precision Medicine การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกมาร่วมสนทนา โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย.59  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Auditorium B อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น3A รายละเอียดตามในเว็บไซต์ และไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง
 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป